De Ravon Dag 12 nov 2005

Name:
Location: Arnhem, Gelderland, Netherlands

Always looking for new critters

Tuesday, November 15, 2005

Jeroen Reinhold, werkzaam bij landschapsbeheer in Lelystad en contactpersoon voor RAVON Flevoland hield een verhaal over de moeilijkheden die opdoemden bij de bescherming van de rugsteeppad. Er blijkt niet een controle te zijn op de uitvoering van de adviezen van deskundigen. In principe is het genoeg een expert te raadplegen. Of de adviezen in de praktijk worden opgevolgd is voor de procedure niet van belang. (Ligt hier weer een taak voor de vrijwilligers? Het is niet duidelijk wat er aan gedaan kan worden, omdat bij de compenserende maatregelen voor de Schuytgraaff elke controle van LNV ontbreekt en er niets blijkt te gebeuren. Lijkt mij een zaak voor de politiek (tweede kamer of provinciale staten). In Almere werd gelukkig wel serieus rekening gehouden met natuurbelangen en waren er wat poelen met begeleidend biotoop aangelegd ter compensatie van de aanleg van een woonwijk. Helaas werd er in de pers de nadruk gelegd op de kosten van de maatregelen, (115000 euro), wat gezien de opbrengst van een complete woonwijk eigenlijk een lachertje is. Het was wel de vraag of met de aanleg van de poelen het beoogde doel van de soortbescherming bereikt wordt, namelijk de consolidatie en versterking van de rugstreeppaddenpopulatie. Voorlopig zal de rugstreeppad wel voor alle partijen een dilemma blijven vanweg zijn voorkeur voor bouwrijp gemaakte grond. Hier moet eigenlijk een constructieve oplossing worden gezocht, maar dat wordt bemoeilijkt door de regelgeving.

Jammer genoeg is er geen geslaagde foto van Jeroen om aan de weblog toe te voegen.Tijdens de tweede lezing licht Tim van den Broek toe, wat het ''programma beheer'' inhoudt . Inh et kort zijn dat de voorwaarden waar een beheersprogramma aan moet voldoen om extra subsidie te krijgen. Jammer genoeg strookt dit vaak niet goed met voorwaarden die reptielen aan hun omgeving stellen. In het bijzonder het plusbeheer waar als voorwaarde wordt gesteld dat van een heidegebied 10% per jaar geplagt moet worden en 50% begraasd lijkt desastreus voor het overleven van reptielen, die het juist van oude structuurrijke heide moeten hebben. Het lijkt nodig om de vinger aan de pols te houden om in ieder geval de kleine gedeeltes van het gebied met hoge reptielenconcentraties hiertegen te beschermen.
Verder sprak hij over de pro's en contra's van monitoring in terreinen van Natuurmonumenten. Vanwege de noodzaak de stukjes van de hei waar reptielen hun leefgebied hebben goed in kaart te krijgen is er een behoefte om om de drie tot zes jaar een vlakdekkende inventarisatie van een terrein te realiseren.
(Dit doet de schrijver van deze log denken aan het hemelvaartweekend en het inhaalslagweekend, waar een behoorlijke animo was om heidegebieden met groepjes af te struinen. Misschien kunnen op regionaal niveau door RAVON ism Natuurmonumenten wat initiatieven ontplooid worden om in belangrijke gebieden dat soort inventarisaties te doen met behulp van vrijwilligers. Dit zou een belangrijke bijdrage zijn om ongewenste plagactiviteiten te voorkomen en tevens weer wat verspreidingsggegevens opleveren.) Posted by Picasa
Ton Stumpel vat kernachtig het streven van de natuurbeheerder met oog voor flora en fauna samen: "Kleinschalig Mozaiek".
Hij komt ook met een duidelijke analyse van alle problemen die er zijn in het natuurbeheer.
Er wordt aangegeven wat de belangen, mogelijkheden en plichten zijn van: politiek, beleidsambtenaren, beheerders, deskundigen en vrijwilligers, waarbij de beheerder als uitvoerder in het veld de belangrijkste plaats inneemt.
Voor RAVON is de belangrijkste boodschap dat het onderzoek naar de herpetofauna erg versnipperd is en dat er meer gecommuniceerd moet worden tussen experts en beheerders.

Als praktisch voorbeeld geeft Ton Stumpel het poelenbeleid. Er worden veel poelen aangelegd, maar vaak op de verkeerde plaatsen en vervolgens worden ze slecht onderhouden. Met uitzondering van wat lokale successen (Boomkikker Achterhoek zie weblog http://boomkikkerexcursie.blogspot.com) resulteert deze aanpak slechts in een verbetering van de stand van algemene soorten. Als er meer expertise gebruikt wordt richt men zich op verbetering van de kernpopulatie en worden beheersovereenkomsten gesloten om continuïteit te garanderen etc.. Kortom er wordt dan meer rekening gehouden met ecologische eisen. Verder was er nog het heidebeheer onder de loep genomen, waar een soortgelijk verhaal opgaat. Een laatste advies was BENUT WETGEVING. Er is een strenge wetgeving gerealiseerd ten behoeve van de bescherming van reptielen, amfibieën en enkele vissen. Terreinbeheerders zijn VERPLICHT rekening te houden met beschermde en rode lijst soorten en kunnen op overtredingen worden aangesproken.
Ook was er de aanbeveling naar het RAVON om de publiciteit te blijven zoeken middels organisatie van onderzoek, campagnes en discussies. Posted by Picasa

Bart Siebelink opent de dag en kondigt de eerste spreker, Ton Stumpel aan. Posted by Picasa

Een flinke opkomst. Posted by Picasa


De nieuwe directeur, Rob van Westrienen vat de activiteiten van RAVON van het afgelopen jaar samen. Nieuwtjes zijn:
Project Ambition http://www.life-ambition.com, met als doel het verbeteren van de biotoop voor amfibieën.
Er komt waarschijnlijk geld voor een vervolg van de inhaalslag. Het is nu ook de bedoeling dat alle nederlandse beken weer opnieuw geïnventariseerd worden in het kader van de inhaalslag.

Er komen drie publicaties:
-Cursus inventariseren van beek- en poldervissen.
-Cursus inventariseren reptielen en amfibieën (herziening)
-Herziening van de rode lijst amfibieën en reptielen. Posted by Picasa

Een voorlopig verslagje van de RAVON dag op 11 november
Het thema van de RAVON dag is "Beheer in de Praktijk". In de lezingen worden de problemen behandeld waarvoor goedwillende beheerders worden gesteld en in hoeverre RAVON leden als vrijwilliger of professional hun invloed kunnen laten gelden bij het praktische beheer van gebieden.